ارزیابی و صدور گواهینامه

اغلب اوقات، خریداران مسکن از مسائل فنی ساختمان آگاهی کامل نداشته و در زمان خرید فقط به ظاهر ساختمان توجه می نمایند. ما با همکاری شرکت های متخصص، رعایت استانداردها و ضوابط فنی بکار رفته در ساختمان را ارزیابی و بررسی نموده و گواهینامه سلامت صادر می نمائیم.