شناسنامه فنی و ملکی و بیمه‌ تضمین کیفیت

کلیه ساختمان ها می بایست در پایان دوره ساخت، شناسنامه فنی و ملکی داشته باشند تا خریداران و بهره‌برداران از کیفیت مصالح و تجهیزات بکار رفته و چگونگی ساخت آن مطلع شوند.

ما ساختمان را همراه با شناسنامه فنی و ملکی و به مدت 10 سال توسط یکی از شرکت های معتبر بیمه، تحت پوشش بیمه تضمین کیفیت قرار خواهیم داد. برخورداری از این بیمه‌نامه یک امتیاز ویژه برای ساختمان محسوب می‌شود.