همکاران و کارشناسان ما

۱. کارشناسان مالی و اقتصادی - به منظور تأمین منابع مالی و برنامه ریزی مالی عملیات اجرایی.
۲. کارشناسان حقوقی - به منظور تنظیم انواع قرادادهای مورد نیاز و رسیدگی به مسائل حقوقی و قانونی.
۳. کارشناسان بیمه و مالیات - به منظور برنامه¬ریزی و رسیدگی به مسائل مالیاتی و بیمه .
۴. کارشناسان املاک و مستغلات - به منظور شناسایی و ارزیابی املاک، خرید، فروش و اجاره.
۵. مشاوران، معماران و مهندسان - به منظور طراحی، نظارت و برنامه¬ریزی عملیات اجرایی .
۶. گروهی از پیمانکاران عمومی و پیمانکاران جزء - به منظور اجرای عملیات پروژه .